header image

ตราประจำจังหวัดตราด

 คำขวัญจังหวัดตราด

“ เมืองเกาะครึ่งร้อย       พลอยแดงค่าล้ำ

ระกำแสนหวาน          หลังอานหมาดี

ยุทธนาวีเกาะช้าง        สุดทางบูรพา ”


ธงประจำจังหวัดตราด

ลักษณะพื้นสีแดงและสีน้ำเงินตรงกลางมีตราประจำจังหวัด
ธงช้าง ธงชาติไทยในสมัย ร.๔-ร.๕ โปรดเกล้าให้เอาจักรออก คงเหลือแต่รูปช้างเผือกและใช้ต่อมาตลอดสมัย ร.๕  เป็นธงชาติไทยผืนแรกเรียกว่า “ธงช้าง”

 ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดตราด

ดอกกฤษณา (Eagle Wood) ต้นหูกวาง (Bengal Almond)

หน่วยการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู่บ้าน มีชุมชน 96 ชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบล 29 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 13 แห่ง

อาณาเขต

มีอาณาเขตพื้นที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,000 ไร่ มีพื้นที่ปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา 

ทิศใต้                     ติดต่อกับอ่าวไทยและน่านน้ำประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต  

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


ที่ตั้ง  

“จังหวัดตราด”เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล ยาว 330 กิโลเมตร โดยทางบกติดกับทางจังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัด  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร

More

ประชากร

  • ประชากรจังหวัดตราด มีประชากรทั้งหมด 224,730 คน
  • ชาย 112,057 คน
  • หญิง 112,573 คน
  • ข้อมูล : ฝอ.3 ฯ วันที่ 27 พ.ค. 2558