ผู้บังคับบัญชา

Model Girl

   
พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด    

 

   
พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด