ผู้บังคับบัญชา

Model Girl

   
พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด2) รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด3) รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด4)    

 

   
พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา พ.ต.อ.เทอดเกียรติ วิริยสถิตย์กุล พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด5) รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด6) รอง ผบก.ภ.จว.ตราด (ตราด7)